Městská část Praha 2 – Park U Hradeb podél ulice Horská – PD na revitalizaci – smlouva o dílo

PŘEDMĚT DÍLA: „Park U Hradeb podél ulice Horská – PD na revitalizaci Zhotovitel se zavazuje provést dílo – vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni studie, dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení , na jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. OM/-0112512023 s názvem Park U Hradeb podél ulice Horská – PD na revitalizaci.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu realizace projektové dokumentace (PO) budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem objednatele.“

Registr smluv: 26.06.2023